PRIVACY POLICY

Privacybeleid
C.O.B.A. B.V., gevestigd aan NDSM-Plein 86A, 1033WB Amsterdam, is verant­woordelijk voor de verwerking van persoons­gegevens zoals weergegeven in deze privacy­verklaring.

Contactgegevens:
www.onderdehelling.nl
NDSM-Plein 86A
1033 WB Amsterdam
+31203894741
Michael Lute is de Functionaris Gegevens­bescherming van C.O.B.A., hij is te bereiken via info@onderdehelling.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
C.O.B.A. B.V. verwerkt je persoons­gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoons­gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoons­gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspon­dentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surf­gedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentie­netwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website­bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activi­teiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minder­jarige, neem dan contact met ons op via info@onderdehelling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons­gegevens verwerken
C.O.B.A. B.V. verwerkt jouw persoons­gegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst­verlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • C.O.B.A. B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming
C.O.B.A. B.V. neemt niet op basis van geauto­matiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer­programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van C.O.B.A. B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoons­gegevens bewaren
C.O.B.A. B.V. bewaart je persoons­gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaar­termijnen voor de volgende (categorieën) van persoons­gegevens:

 • Naam & contactgegevens > 5 jaar na laatste contact > Bedrijven sluiten vaak huurcontracten voor lange tijd, we willen je ook bij je volgende verhuizing graag kunnen helpen
 • Overige persoons­gegevens > 5 jaar na laatste contact > Om je in de toekomst goed te kunnen helpen, houden we graag bij wat je de vorige keer precies zocht en belangrijk vond
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website > 5 jaar > We gebruiken de (geanonimiseerde) gegevens over jouw activiteiten op onze website om deze constant te verbeteren
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen > 3 jaar
 • Internetbrowser en apparaat type > 5 jaar

Delen van persoons­gegevens met derden
C.O.B.A. B.V. deelt jouw persoons­gegevens met verschillende derden als dit nood­zakelijk is voor het uitvoeren van de overeen­komst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers­overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. C.O.B.A. B.V. blijft verant­woordelijk voor deze verwerkingen.

Categorie Naam Jurisdictie Doel van de verwerking Welke gegevens
Dataverwerker brad and george ventures bv Haarlem Nederland Hosting van website & opslag van data Personalia, contact­gegevens, gegevens over je activi­teiten op onze site
Dataverwerker Google Verenigde Staten Opslag van data Gegevens over je activi­teiten op onze site, internet­browser en apparaat type
Dataverwerker Nederland Uitvoeren van communi­catie namens C.O.B.A. B.V Contact­gegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
C.O.B.A. B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekst­bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. C.O.B.A. B.V. gebruikt cookies met een puur technische functiona­liteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeurs­instellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adver­teerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Google Ads
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: AdRoll
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Facebook
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoons­gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens­verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoons­gegevens door C.O.B.A. B.V. en heb je het recht op gegevens­overdraag­baarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoons­gegevens die wij van jou beschikken in een computer­bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens­overdraging van je persoons­gegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoons­gegevens sturen naar info@onderdehelling.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteits­bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort­nummer en Burger­service­nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
C.O.B.A. B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezicht­houder, de Autoriteit Persoons­gegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoons­gegevens beveiligen
C.O.B.A. B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar­making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klanten­service of via privacy@C.O.B.A. B.V..nl.